RED 2014/53/UE

Czym jest Dyrektywa 2014/53/UE?

Dyrektywa 2014/53/UE- Equipment Directive Radio – dotyczy urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych, która z dniem 13 czerwca 2016 zastąpiła dyrektywę 1999/5/WE – RTTE.

Dyrektywa 2014/53/UE obejmuje:

  • urządzenia radiowe, które są oznaczone jako produkt elektryczny lub elektroniczny, który celowo emituje lub odbiera fale radiowe na potrzeby telekomunikacji lub radiolokacji, lub produkt elektryczny lub elektroniczny, który musi zostać uzupełniony o dodatkowy element (np.: antena), tak aby mógł celowo emitować lub odbierać fale radiowe na potrzemy radiokomunikacji lub radiolokacji.

Wymagania zasadnicze:

  • urządzenie radiowe powinno być skonstruowane tak, aby zapewnić ochronę zdrowia i bezpieczeństwa, w tym również realizację celów odnoszących się do wymagań dotyczących bezpieczeństwa zawartych w dyrektywie 2014/35/UE, ale bez zastosowania limitu napięcia elektrycznego,
  • odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej powinien zostać zapewniony zgodnie z dyrektywą 2014/30/UE,
  • konstrukcja tego urządzenia powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby unikać szkodliwych zakłóceń skutecznie wykorzystując widmo radiowe i wspierać jego efektywne wykorzystanie,

Cele w odniesieniu do wymagania w zakresie bezpieczeństwa określone w dyrektywie 2014/35/UE są wystarczające, aby objąć urządzenia radiowe, i w związku z tym powinny stanowić odniesienie oraz powinno się je stosować na mocy niniejszej dyrektywy. W celu uniknięcia niepotrzebnego powielania przepisów innych niż przepisy dotyczące tych wymagań, dyrektywa 2014/35/UE nie powinna mieć zastosowania do urządzeń radiowych.

Zasadnicze wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej określone w dyrektywie 2014/30/UE są wystarczające, aby objąć urządzenia radiowe, i w związku z tym powinny stanowić odniesienie oraz powinno się je stosować na mocy niniejszej dyrektywy. W celu uniknięcia niepotrzebnego powielania przepisów innych niż przepisy dotyczące zasadniczych wymagań dyrektywa 2014/30/UE nie powinna mieć zastosowania do urządzeń radiowych.

W obrębie określonych kategorii lub klas, konstrukcja urządzenia radiowego powinna gwarantować spełnienie następujących wymagań zasadniczych:

  • Współdziałać z dodatkowymi elementami, w szczególności z uniwersalnymi ładowarkami;
  • Współdziałać za pośrednictwem sieci z innymi urządzeniami radiowymi;
  • Urządzenie radiowe może być podłączane do interfejsów właściwego typu w całej UE;
  • Nie powinny wywierać niepożądanego wpływu na sieć oraz jej funkcjonowania ani też nie wykorzystywać zasobów sieciowych w nieodpowiedni sposób, powodując przy tym niedopuszczalne obniżenie poziomu usług;
  • Posiadać wbudowany system zabezpieczający w celu zapewnienia ochrony danych osobowych i prywatności użytkownika oraz abonenta;

Dyrektywa 2014/53/UE nie ma zastosowania:

  • do urządzeń radiowych wykorzystywanych wyłącznie do celów związanych z bezpieczeństwem publicznym, obronnością, bezpieczeństwem państwa, w tym również dobrobytem gospodarczym państwa w przypadku działań dotyczących kwestii bezpieczeństwa państwa oraz działaniami państwa w obszarze prawa karnego.

MODUŁ OCENY ZGODNOŚCI A „WEWNĘTRZNA KONTROLA PRODUKCJI”

Wewnętrzna kontrola produkcji to procedura oceny zgodności, według której producent wywiązuje się z określonych zobowiązań oraz zapewnia i deklaruje na swoją odpowiedzialność, spełnienie przez dane urządzenie radiowe zasadniczych wymagań. Producent zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji technicznej zgodnie z wymaganiami dyrektywy. Wszystkie niezbędne środki powinno zostać wprowadzone w życie, aby proces wytwarzania i jego monitorowanie zapewniały zgodność wytworzonych urządzeń radiowych z dokumentacją techniczną oraz odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami.

Producent umieszcza oznakowanie CE na każdym urządzeniu radiowym spełniającym odpowiednie wymagania dyrektywy oraz sporządza pisemną deklarację zgodności UE dla każdego typu urządzenia radiowego i przechowuje ją wraz z dokumentacją techniczną przez okres 10 lat od wprowadzenia do obrotu do dyspozycji organów krajowych.

MODUŁ OCENY ZGODNOŚCI B „BADANIE TYPU UE”

Badanie typu UE to część procedury zgodności, według której jednostka notyfikowana bada projekt techniczny urządzenia radiowego oraz weryfikuje i poświadcza spełnienie przez projekt techniczny urządzenia radiowego mających do niego wymagań zasadniczych.

Tego typu badanie przeprowadza się, dokonując oceny adekwatności projektu technicznego poprzez zbadanie dokumentacji technicznej i dowodów potwierdzających, o których mowa w dyrektywnie bez badania próbek.

Producent składa wniosek o badanie typu UE w wybranej przez siebie jednostki notyfikowanej, który powinien spełnić odpowiednie wymagania. Jednostka notyfikowana bada dokumentację techniczną i dowody potwierdzające w celu oceny adekwatności projektu technicznego urządzenia radiowego. Następnie, jednostka notyfikowana sporządza sprawozdanie z oceny, w którym odnotowuje podjęte działania oraz ich rezultaty.

W przypadku spełnienia wymagań mających zastosowanie do danego urządzenia radiowego, jednostka notyfikowana wydaje producentowi certyfikat badania typu UE oraz może dołączyć do niego załączniki. Certyfikat ten oraz załączniki (jeżeli zostały dołączone) zawierają wszelkie istotne informacje umożliwiające ocenę zgodności wytwarzanych urządzeń radiowych w odniesieniu do badanego typu oraz kontrolę w trakcie eksploatacji.

Jeżeli typ nie spełnia wymagań dyrektywy, jednostka notyfikowana odmawia wydania certyfikatu oraz informuje o tym wnioskodawcę oraz podaje szczegółowe uzasadnienie odmowy.

Jednostka notyfikowana powinna śledzić na bieżąco wszelkie zmiany mogące świadczyć o tym, że zatwierdzony typ może nie spełniać już mających zastosowanie wymagań dyrektywy, oraz ustala czy takie zmiany wymagają dalszego badania. Jeżeli tak, jednostka notyfikowana informuje o tym producenta. Ponadto, producent informuje jednostkę notyfikowaną o wszelkich modyfikacjach zatwierdzanego typu mogących wpływać na zgodność urządzenia radiowego z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy lub na warunki ważności tego certyfikatu.

MODUŁ OCENY ZGODNOŚCI C „Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji”

Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji to część procedury oceny zgodności, według której producent wywiązuje się z zobowiązań niniejszej dyrektywy oraz zapewnia i deklaruje zgodność danych urządzeń radiowych z typem opisanych w certyfikacie badania typu UE i spełnienie przez nie mających do nich zastosowanie wymagań dyrektywy.

MODUŁ OCENY ZGODNOŚCI H „ZGODNOŚĆ OPARTA NA PEŁNYM ZAPEWNIENIU JAKOŚCI”

Moduł oceny zgodności oparty jest na pełnym zapewnieniu jakości. Według tej procedury, producent wywiązuje się z zobowiązań określonych w dyrektywie oraz zapewnia i deklaruje na swoją odpowiedzialność, spełnienie przez dane urządzenia radiowe wymagań mających do niego zastosowanie zgodnie z dyrektywą.

Producent składa w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek o ocenę systemu jakości w odniesieniu urządzenia radiowego. Wniosek powinien zawierać odpowiednie wymagania zawarte w dyrektywie.

System jakości zapewnia zgodność urządzenia radiowego z mającymi do niego zastosowanie wymaganiami. Wszystkie elementy, wymagania i środki przyjęte przez producenta są systematyczne i w uporządkowany sposób dokumentowane w formie pisemnych zaleceń procedur i instrukcji. Dokumentacja systemu jakości umożliwia spójną interpretację programów, planów, ksiąg i zapisów dotyczących jakości. Dokumentacja powinna zawierać stosowne opisy zgodnie z wymaganiami zawartymi w dyrektywie.

Jednostka notyfikowana ocena system jakości w celu ustalenia czy spełnia om wymagania odpowiednie wymagania. Zakłada ona zgodność z tymi wymaganiami w odniesieniu do elementów systemu jakości zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami odnośnej normy zharmonizowanej.

Zespól auditowy powinien mieć co najmniej jednego członka dysponującego doświadczeniem z zakresu oceny w dziedzinie danego urządzenia radiowego oraz danej technologii. Audit obejmuje wizytę oceniającą w zakładzie producenta. Zespól auditowy dokonuje przeglądu dokumentacji technicznej w celu weryfikacji zdolności producenta do identyfikowania mających zastosowanie wymagań dyrektywy oraz do przeprowadzenia koniecznych badań zapewniających zgodność urządzenia radiowego z wymaganiami. O decyzji powiadamia się producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Powiadomienie zawiera wnioski z auditu oraz uzasadnioną decyzję dotyczącą oceny.

Producent podejmuje się wypełnienia zobowiązań wynikających z zatwierdzonego systemu jakości i o wszelkich zamierzonych modyfikacjach tego systemu. Producent na bieżąco informuję jednostkę notyfikowaną, która zatwierdziła ten system jakości o wszelkich modyfikacjach, ponieważ mogą one skutkować brakiem spełnienia wymagań tego systemu.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się