Rosja

Rosja

Dokumenty wymagane do handlu na terytorium Rosji to: GOST-R dobrowolny, Certyfikat Pożarowy, Notyfikat FSB, List odmowny VNIS, Certyfikat Zgodności Unii Celnej, Deklaracja Zgodności Unii Celnej.

Certyfikat zgodności z normami GOST R/regulaminem technicznym

Dokument potwierdzający zgodność wyrobów i/lub usług z wymaganiami obowiązujących norm.
GOST R jest najbardziej rozpowszechnionym i najczęściej wymaganym certyfikatem, jednym z podstawowych w Federacji Rosyjskiej.

Przewidziana została procedura potwierdzenia bezpieczeństwa wyrobów, których dotyczą regulaminy techniczne, w formie certyfikacji obowiązkowej i deklaracji producenta. Certyfikacja dobrowolna nadal będzie przeprowadzana w ramach systemu GOST R.

Certyfikaty zgodności mogą wydawać wyłącznie organy certyfikacyjne upoważnione przez Rostechregulirowanie. Dokument wydawany jest tylko po przeprowadzeniu niezbędnych procedur, m. in. analizy dokumentacji i badań certyfikowanych produktów. W przypadku określonych typów produktów mogą być wymagane dodatkowe zezwolenia. Wszystkie numery tych dokumentów zostaną umieszczone na certyfikacie zgodności.

Deklaracja zgodności z normami GOST R / regulaminem technicznym

W rosyjskim systemie certyfikacji przyjęta została także forma deklaracji zgodności. Procedura deklaracji różni się tym, że jest ona dokonywana bezpośrednio przez producenta lub dostawcę na podstawie posiadanej przez niego dokumentacji wyrobu. Deklaracja jest rejestrowana przez organ certyfikacyjny akredytowany w odpowiednim systemie certyfikacji.

Wykaz dokumentacji, którą należy przedłożyć w organie certyfikacyjnym, może być uściślony i uzupełniony dla konkretnych rodzajów produktów i przedsiębiorstw-producentów. Deklaracja zgodności jest rejestrowana na okres określony przez samego producenta (dostawcę) produktów w oparciu o planowany okres produkcji danego towaru lub terminu ważności załączonej dokumentacji.

Deklaracja zgodności potwierdza zgodność deklarowanych wyrobów z wymaganiami w zakresie jakości i bezpieczeństwa ustalonymi dla danego wyrobu w obowiązujących normach (GOST, regulaminach technicznych). 

Certyfikat zgodności z regulaminem technicznym dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego

Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego (określany także jako „certyfikat pożarowy”) jest dokumentem potwierdzającym zgodność certyfikowanych wyrobów z niezbędnymi wymaganiami. Normy te zostały określone w ustawie federalnej z dn. 22.07.2008 r. nr 123-FZ „Regulamin techniczny dotyczący wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”, przyjętej w Rosji od 1 maja 2009 r.

Certyfikacja wyrobów w systemie bezpieczeństwa pożarowego obejmuje wyroby produkcji krajowej oraz wyroby z importu zgodnie z jednolitymi zasadami. Zostały przyjęte dwa rodzaje potwierdzenia zgodności w ramach certyfikacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego — obowiązkowy (certyfikacja i deklaracja) oraz dobrowolny.

Prawo do wydawania certyfikatów bezpieczeństwa pożarowego ma organ certyfikacyjny akredytowany w tym zakresie.

W Federacji Rosyjskiej konkretny tryb procedury wydawania certyfikatu bezpieczeństwa pożarowego określony został przez straż pożarną i Federalną Agencję ds. Regulacji Technicznych.

Deklaracja zgodności z regulaminem technicznym dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego

Deklaracja bezpieczeństwa pożarowego stanowi formę potwierdzenia bezpieczeństwa pożarowego obiektu obowiązującą na terytorium FR zgodnie z przepisami „Regulaminu technicznego dotyczącego wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”, który wszedł w życie 1.05.2009 r.

Forma i zasady wypełnienia deklaracji zostały określone w nakazie nr 91 Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji (z marca 2007 r.) zarejestrowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości 23.03.2009 r. W deklaracji bezpieczeństwa pożarowego wnioskodawca (deklarujący) lub organ ekspercki określają, jakie wymagania bezpieczeństwa pożarowego spełnia dany obiekt i zgodnie z jakimi przepisami prawnymi. Deklarujący zaświadcza także, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za możliwy uszczerbek na zdrowiu i/lub majątku osób trzecich w przypadku pożaru, w tym również określa kwotę uszczerbku, którą będzie pokrywać w razie wypadku.

Przy wypełnianiu deklaracji na życzenie wnioskodawcy może zostać przeprowadzona ocena ryzyka pożarowego, która dokonywana jest przez specjalistyczny organ certyfikacyjny.

List odmowny

List odmowny jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym, że dany wyrób nie podlega certyfikacji obowiązkowej i należy do kategorii wyrobów, których zgodność z niezbędnymi normami jest potwierdzana w formie deklaracji zgodności.

List wydawany jest przez akredytowany organ certyfikacyjny na formularzu firmowym i poświadczany pieczęcią urzędową. Listy odmowne mogą być dwojakiego rodzaju: dla organów celnych i dla celów handlowych.

Ocena zagrożenia pożarowego

Ocena przeprowadzana jest w celu uzyskania obiektywnej informacji o rzeczywistym stanie bezpieczeństwa pożarowego obiektu, a także określenia możliwości powstania i rozprzestrzeniania się pożaru i jego oddziaływania na ludzi i majątek, aby ustalić zgodność obiektu ochronnego z wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego.

Obiekty, na których przeprowadzony został audyt pożarowy (niezależna ocena bezpieczeństwa pożarowego), nie podlegają kontroli przez organy państwowego nadzoru pożarowego zgodnie z Regulaminem Administracyjnym Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej z dn. 01.10.2007 r. nr 517. Ponadto ocena bezpieczeństwa pożarowego może zostać przeprowadzona, na życzenie wnioskodawcy, jako jeden z etapów sporządzania deklaracji bezpieczeństwa pożarowego.

Dobrowolny certyfikat GAZPROMSERT

System dobrowolnej certyfikacji GAZPROMSERT został opracowany i wprowadzony w życie w 1999 r. przez Otwartą Spółkę Akcyjną „Gazprom” (nakaz nr 10 z dn. 6 lutego 1999 r.).

Dany system dobrowolnej certyfikacji został opracowany i zarejestrowany (nr ROSS RU.3022.04GO00 z dn. 17.07.2000 r.) zgodnie z ustawą FR „O certyfikacji produktów i usług”.

Potwierdzenie zgodności wyrobów w systemie GAZPROMSERT odbywa się w formie dobrowolnej certyfikacji.

W procesie certyfikacji produkcji w systemie GAZPROMSERT sprawdzane są parametry wyrobów i wykorzystywane są metody badania pomiarów, które pozwalają na:

— identyfikację produktów na podstawie ich przynależności do określonej grupy klasyfikacyjnej zgodnie z ogólnorosyjskim klasyfikatorem produktów (OK 005) i/lub nomenklatury towarowej zagranicznej działalności gospodarczej (TN WED) FR, pochodzenia i in.

— potwierdzenie zgodności produktów z ustanowionymi przez normy istniejącymi wymaganiami Systemu GAZPROMSERT (także umowami), a także innymi wymaganiami dla zwykłych warunków eksploatacji w przemyśle gazowym, przechowywania, transportu do utylizacji, które powinny być sprawdzane przy certyfikacji.

W procesie certyfikacji według systemu GAZPROMSERT stosowane są różne schematy certyfikacji, które uwzględniają specyfikę produkcji, badań, dostaw i eksploatacji konkretnych produktów, a także wymagany poziom wiarygodności certyfikacji.

Certyfikacja produktów w systemie GAZPROMSERT obejmuje następujące etapy:

  • złożenie wniosku o przeprowadzenie procesu certyfikacji,
  • podjęcie decyzji dotyczącej wniosku,
  • pobranie i identyfikacja prób oraz ich badanie,
  • analiza stanu produkcji,
  • analiza otrzymanych wyników i podjęcie decyzji o wydaniu (odmowie wydania) certyfikatu zgodności,
  • wydanie certyfikatu zgodności,
  • kontrola inspekcyjna certyfikowanych produktów,
  • informacja o wynikach certyfikacji produktów.

Certyfikat zgodności na urządzenia Ex

Certyfikat bezpieczeństwa przeciwwybuchowego urządzeń stanowi potwierdzenie, że urządzenia Ex odpowiadają konkretnym normom dla danego rodzaju ochrony przeciwwybuchowej.

Certyfikacji w tym systemie podlegają urządzenia Ex, w tym również wyroby Ex wchodzące w skład innych urządzeń i instalacji, zaliczane do nomenklatury wyrobów i usług, dla których przepisami prawa Federacji Rosyjskiej przewidziano obowiązkową certyfikację.

Zasady i procedury przeprowadzania certyfikacji obowiązkowej urządzeń instalacji przeciwwybuchowych ustanowione zostały postanowieniem Państwowego Komitetu Federacji Rosyjskiej ds. Normalizacji, Metrologii i Certyfikacji (Gosstandart) FR oraz Federalnego Nadzoru Górniczego i Przemysłowego Rosji (Gosgortechnadzor) FR z dn. 19 marca 2003 r. nr 28/10 o zatwierdzeniu „Zasad certyfikacji urządzeń elektrycznych dla środowisk zagrożonych wybuchem PB 03-538-03”.

Certyfikat metrologiczny (zatwierdzenie typu)

Zatwierdzenie typu wzorców standardowych lub typu środków pomiarowych potwierdzane jest certyfikatem wydawanym przez Federalną Agencję ds. Regulacji Technicznych i Metrologii. Certyfikat ten wydawany jest na podstawie pozytywnych wyników badań wzorców standardowych lub środków pomiarowych w celu zatwierdzenia typu. Certyfikat potwierdza, że dany typ środków pomiarowych odpowiada ustalonym wymaganiom i został dopuszczony do stosowania w Federacji Rosyjskiej.

Celem sporządzenia oferty, prosimy o pobranie wniosku znajdującego się w zakładce "Dokumenty do pobrania" i postępowanie zgodnie z zawartymi instrukcjami.

Pytania prosimy kierować na poniższy adres: icrpolska@icrqa.com

Tel.:(22) 115 70 62

Zapraszamy do współpracy!!!


Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się